“ควนหนุนบานาน่า”
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดย คุณธมลพรรณ จุลพูล และคุณทนงศักดิ์ วัฒนา จากไอเดียความชอบและรักการทำเกษตร หลังจากว่างจากงานประจำ และเป็นส่วนที่สร้างกิจกรรมครอบครัวร่วมกันในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งลูกๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้ จึงนำมาซึ่งการพัฒนาฟาร์มในรูปโมเดล โคก หนอง นา มาพัฒนาแปลงเกษตรปลูกพืช ผัก ผลไม้ จนขยับขยายมาเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขึ้น เพิ่มโรงแปรรูปที่ได้รับมาตรฐาน อย. ฮาลาล เพื่อเป็นกลางน้ำ ในการแปรรูปวัตถุดิบกล้วยน้ำว้า ในชุมชนเกิดขึ้น จนนำมาซึ่งการพัฒนาทางด้านการตลาด เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชุมชน มีการรับซื้อวัตถุดิบกล้วยน้ำว้า ในชุมชน 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมที่เราอยู่อาศัย

“เกษตรกรพึ่งพิง เราพึ่งพา”

OUR BLOG
ข่าวและประกาศ
08 July 2023
ข่าวและประกาศ
09 May 2023
ข่าวและประกาศ
14 February 2023
New Arrival.